மீண்டும் அழைக்க அழைப்பு

Namaskaar!… and Greetings from the land of Lord Jagannath.Bhubaneswar – the city of temples; the capital of ஒடிசா is my motherland. Odisha, enriched with cultural heritage, architecture legacy and hidden gems happen to be the spirit of India. The magnificent temples, the iconic landmarks, the captivating shorelines, the adventurous wildlife sanctuaries and national parks, the migrating feathered creatures at Chilika lake draws in numerous visitors consistently. I wanted to expose this beauty to the whole world, and we are one of the best Award Winning Tour Operator in Odisha at your service.

I was exposed to extensive from my childhood and experienced troubles. This motivated me to develop this industry and investigate full scale achievability that could truly encourage a vacationer or a gathering of visitors. And we can proudly say that, within few years, with a lot of efforts and hardwork we are now the Award Winning Tour Operator in Odisha. That is the means by which my “Dream Child” Sand Pebbles Tour ‘n’ Travels (I) Pvt Ltd came to spotlight.With my experience and involvement in this industry, I have possessed the capacity to assemble a group of very much prepared and experienced staff who will go well beyond their obligation at hand to furnish our visitors with the most ideal travel experience.

Award Winning Tour Operator in Odisha

Today we have spread our wings over to New Delhi and Kolkata and are working in different metros of India with good will with the help of the Department of Tourism, Government of Odisha and Government of India. Being an Award Winning Tour Operator in Odisha, our main motto is to provide travellers a lifetime of experience, a box full of memories and happy faces.

இதன் மூலம், எங்கள் அற்புதமான மற்றும் அழகான தேசத்தை பார்வையிட எல்லோருக்கும் ஒரு வரவேற்கத்தக்க வரவேற்பை நீட்டிக்க விரும்புகிறேன். இந்தியாவின் காட்சிகள் மற்றும் தாவர விலங்கினங்களை ஆராய்வதற்கு விருந்தாளிகளை விருந்தினர்கள் முயற்சிப்பார்கள் என்பது எனது உண்மையான எதிர்பார்ப்பாகும். அதன் அனுபவம் காலத்திற்கு முன்பே அவர்களின் நினைவுகளில் ஒலித்துக்கொண்டிருக்கும் என்று நான் உறுதியாகக் கூற விரும்புகிறேன்.

My all the best to all of you and anticipate welcome you in Odisha.

Atithi Devo Bhava!....

அலோக் மஹாராணா
MD, Sand Pebbles Tours

டூல்பார் செல்க